Willem Bek Vertalingen


PRIVACYVERKLARING

Willem Bek Vertalingen, gevestigd aan de Weerhaan 25, 4336 KT Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerken?
Willem Bek Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens. Dit is mogelijk doordat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- btw-nummer van klanten buiten Nederland
- overige persoonsgegevens die mogelijk worden vermeld in de door u verstrekte te vertalen documenten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via vertalingen@willembek.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Willem Bek Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- de uitvoering van de overeenkomst met u, d.w.z. de opdracht om producten of diensten aan u te leveren;
- de afhandeling van uw betaling;
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond de belastingwetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming
Willem Bek Vertalingen neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een persoon aan te pas komt.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Willem Bek Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens zeven jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst en met het oog op eventuele aftersalesservice en vervolgopdrachten.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Willem Bek Vertalingen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Willem Bek Vertalingen maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willem Bek Vertalingen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde instantie te verzenden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vertalingen@willembek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een reactie op uw verzoek. Willem Bek Vertalingen wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Willem Bek Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via vertalingen@willembek.nl.

TERUG NAAR DE STARTPAGINA


© 2006-2024 Willem Bek Vertalingen